Wetgeving

Ben ik als organisator wettelijk verplicht om toegankelijkheidsinspanningen te leveren? Bega ik een inbreuk op de wetgeving als mijn evenement niet toegankelijk is? Wat zegt de wet? Hierover vinden we in de wetgeving het onderstaande (met dank ook aan Unia, het Interfederaal Gelijkekansen Centrum)

Belgische Grondwet

In de Belgische Grondwet staat de rechtsgelijkheid van alle Belgen vermeld (artikel 10 en 11). De Grondwet zegt ook dat elke Belg moet kunnen genieten van de rechten en vrijheden (toegekend aan de Belgen) en dat zonder discriminatie.

Op 30 maart 2021 trad een nieuw artikel 22ter in de grondwet in werking. In dat artikel staat te lezen: Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

De volledige tekst van de Belgische Grondwet lees je hier.

VN-verdrag Handicap

Mensen met een handicap botsen wereldwijd op hindernissen die een actieve deelname aan het maatschappelijke leven in de weg staan. Met het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' van 13 december 2006 wil de Verenigde Naties ervoor zorgen dat de rechten van personen met een handicap bevorderd en beschermd worden.

Het Verdrag geeft een ruime omschrijving van het begrip handicap. Een handicap ontstaat door de wisselwerking tussen de persoon en de (maatschappelijke) omgevingsfactoren. In dit akkoord zijn toegankelijkheid (artikel 9) en de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport (artikel 30) belangrijke items.
België ondertekende en ratificeerde dit verdrag in 2011, waardoor de tekst ervan een referentiekader vormt voor beleidsbeslissingen.

Meer info via de website van Unia.

Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

(Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten sinds 1 maart 2010 voldoen aan toegankelijkheidscriteria die deze verordening voorschrijft. Deze wet zegt onder andere meer over parkeerplaatsen, voorbehouden (publieks)plaatsen voor rolstoelgebruikers, niveauverschillen, looppaden, toegangen en deuropeningen.

Meer info vind je op de website van Inter.

Meer info over de Brusselse stedebouwkundige verordening toegankelijkheid vind je hier.

Antidiscriminatiewet

Volgens de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 is het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap een discriminatie. Een redelijke aanpassing moet ervoor zorgen dat voor mensen met een handicap de negatieve gevolgen van een onaangepaste omgeving gecompenseerd worden. Ook op de eventsector is deze regel van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat het nemen van deze maatregel een onevenredige belasting zou vormen.

Voor de vraag of iets onevenredig is, wordt gekeken naar de context, de bestaande ondersteunende maatregelen en de mogelijkheden in andere soortgelijke situaties.

Algemene richtlijnen

Vaak besteden overheden en beleidsmakers extra aandacht aan toegankelijkheid. Soms door het voorzien van ondersteunende maatregelen, al of niet met bijhorende subsidies. Soms ook door het verbinden van toegankelijkheidsvoorwaarden aan subsidies.

Is dit ook voor jouw evenement van toepassing? Vraag er naar bij betrokken ambtenaren of beleidsmakers of neem contact met Inter via .